Privacyverklaring

 

De grootste collectie zadels in de laagste prijsklasse    –    Betalen in termijnen mogelijk    –    Altijd veel leuke ruitersport aanbiedingen    –    Uitgebreide collectie voor shetlanders

Privacyverklaring

Over ons privacybeleid

Interhippique geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. 

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Interhippique. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 30/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware WooCommerce

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. WooCommerce heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. WooCommerce is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen.  WooCommerce maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.

Webhosting Howeco

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Howeco. Howeco verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Howeco heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Howeco is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Internetprovider KPN

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Internetprovider KPN. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Internetprovider KPN heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors CardGate

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van CardGate. CardGate verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. GardGate heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. GardGate behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. CardGate bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Beoordelingen WebwinkelKeur

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Verzenden en logistiek PostNL

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden JVR administratiekantoor

Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van JVR administratiekantoor. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen.Uw persoonsgegevens worden beschermd opgeslagen. JVR administratiekantoor is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. JVR administratiekantoor gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Interhippique op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Interhippique. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

Interhippique

Hetsbergsestraat 4
5433NJ Katwijk NB 
Nederland 
T (062) 185-3315 
info@interhippique.nl

Contactpersoon voor privacyzaken

Anja Vroomans

Betaling

Betaling is mogelijk op 2 verschillende manieren. Door middel van bankoverschrijving of met Ideal.

Klanten in België en Duitsland kunnen naast bank overboeking gebruik maken van Sofort Banking, Giropay of Mister Cash

 1. Via Multisafepay (Gratis)
  Veilig betalen met uw pinpas binnen Nederland, België en Duitsland.
  Na het plaatsen van uw bestelling wordt u automatisch door gelinkt naar uw eigen internet bankieren bank. Daar betaalt u in uw vertrouwde omgeving.
 2. Per vooruit betaling (Gratis)
  U maakt het volledige bedrag o.v.v. uw ordernummer over op ons rekeningnummer.
  Uw order wordt in behandeling genomen na ontvangst van uw betaling.
  In uw orderbevestiging staan de bankgegevens vermeld waarnaar u het totaal bedrag kunt overmaken.

Verzenden

Verzendkosten binnen Nederland

 • 1. Afhalen in magazijn: Geen verzendkosten. U ontvangt een sms als het pakket klaar ligt.
 • 2. Bezorgen: €4,95 voor pakket tot 10kg en €8,95 voor zadels en grote  pakketten.  
 • 3. Avond Bezorging: €6,20 voor pakket en €11,20 voor zadels en grote pakketten.  Uitgezonderd het weekeinde.
 • 4. Pakjes Gemak:  €4,95  voor pakket en €8,95 voor zadels en grote pakketten. Afhalen bij post NL locatie bij u in de buurt. U ontvangt een sms als het pakket klaar ligt.
 • 5. Brievenbus pakket: €2,95

Verzendkosten België, Duitsland

 • 1. Afhalen in magazijn: Geen verzendkosten. U ontvangt een sms als het pakket klaarligt
 • 2. Bezorgen: €8,95 voor kleine en grote pakketten zoals zadels

Verzendkosten overige landen

 • Neem even contact met ons op en wij informeren u over de verzendkosten

Verzenden is mogelijk na vooruitbetaling [met een bankoverschrijving of met IDEAL.].

Bij vooruitbetaling verzenden wij binnen 1 tot 3 dagen na ontvangst van de bestelling en betaling. Tenzij anders vermeld bij het desbetreffende product.

Ruilen/retourneren

Ruilen/retourneren bij online aankopen:

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening.
Deze kosten bedragen circa 6,95 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@interhippique.nl of middels ons retourformulier. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Ruilen, retourneren van aankopen in de verkoopruimte:

Bij aankoop van een zadel rechtstreeks in de verkoopruimte: Er word in overleg met u een afspraak gemaakt over de periode, waarbinnen het voor u mogelijk is het zadel te passen, eventueel te ruilen of te retourneren. Deze afspraak word genoteerd op de aankoopbon en geld als de periode waarbinnen het zadel geruild of geretourneerd kan worden. Ruilen of retourneren met teruggave van het aankoop bedrag is na deze periode niet mogelijk.

Als er geen aparte afspraak word gemaakt over de periode waarbinnen u het zadel kunt ruilen of retourneren, dan geld een periode van maximaal vijf dagen.

Vanzelfsprekend hebben wij  begrip voor onvoorziene omstandigheden . Waardoor het voor u niet mogelijk is, om het zadel binnen de termijn van vijf dagen of binnen de afgesproken termijn te ruilen of retourneren. Dat is geen probleem, mits u ons binnen de afgesproken termijn of termijn van vijf dagen even via de email op de hoogte brengt. In onderling overleg word met u een nieuwe termijn afgesproken. U ontvangt via de email de nieuw gemaakte afspraak ter bevestiging. Zonder onderling overleg en nieuwe afspraken is verlenging van de eerder afgesproken termijn of termijn van vijf dagen niet mogelijk.

Voor alle overige artikelen is ruilen of retourneren met teruggave van het aankoopbedrag mogelijk binnen 14 dagen.

Ruilen of retourneren zonder aankoopbon is niet mogelijk

Voorwaarden retour zenden:

Binnen de zichttermijn van 14 dagen via de email melden dat u het product retour zend!

Uiterlijk ontvangen wij het te ruilen of retourneren product binnen 14 dagen na het verstrijken van de zichttermijn van 14 dagen.

Let op! Uw retourzending kan pas in behandeling worden genomen als u de factuur of copy van de factuur en onderstaand formulier ingevuld meezend in de doos.

Download hier het retourformulier

Na het ontvangen van de retour zending sturen wij u desgewenst en na overleg een ander zadel of artikel. Indien u kiest voor geldteruggave streven wij ernaar om het aankoopbedrag zo snel mogelijk terug te boeken op uw rekening, uiterlijk binnen 14 werkdagen.

De verzendkosten van een retourzending zijn voor uw rekening.

Voorwaarden ruilen, retourneren:

 • Ruilingen en/of teruggaven die niet binnen de zichttermijn van 14 dagen worden aangemeld en niet binnen 14 dagen na het verstrijken van de zichttermijn door ons zijn ontvangen, worden niet geaccepteerd en verwerkt.
 • De retourzending wordt degelijk verpakt zodat artikelen niet tijdens het transport kunnen beschadigen.
 • De retourzending is voorzien van het ingevulde retour formulier en factuur of kopie van de factuur
 • Artikelen die door het niet degelijk verpakken van uw retourzending beschadigd zijn, worden niet in behandeling genomen.
 • Het artikel is schoon, compleet en onbeschadigd.
 • Het artikel is niet gebruikt (het passen wordt niet als gebruik gezien, mits niet gekreukt, beschadigd, vuil of met gebruikssporen)
 • De (fabrieks)verpakking is origineel, onbeschadigd en voorzien van de originele kaartjes/documentatie, indien redelijkerwijs mogelijk en niet door u beschreven.
 • Productverpakkingen dienen in een extra (verzend)doos verstuurd te worden. Verpak bijvoorbeeld de originele schoenendoos in een andere doos zodat ook deze verpakking tijdens transport niet beschadig

Garantie

Zie ook de ALGEMENEVOORWAARDEN

Interhippique staat er voor in dat de producten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.

Bij het vaststellen van onze kwaliteitseisen gaan wij ervan uit dat de gebruiker onze producten onder normale omstandigheden gebruikt, goed onderhoudt en regelmatig nakijkt op slijtage. Wij kunnen echter helaas niet uitsluiten dat een uitzonderlijk geval van materiaal- of fabricagefout kan voorkomen.

Mocht er sprake zijn van een materiaal of fabricage fout: zie hieronder bij KLACHTENREGELING hoe te handelen.

Klachten regeling

Mocht een materiaal of fabricage fout aan het licht komen, stop dan direct het verdere gebruik van het artikel en stel ons binnen 5 dagen op de hoogte via ons e-mailadres info@interhippique.nl.

Nadat u ons op de hoogte heeft gebracht dient u binnen 8 dagen het artikel aan ons aan te bieden ter beoordeling.

Ingediende klachten worden uiterlijk binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord.

Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, geven wij een indicatie wanneer u een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@interhippique.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

De garantie heeft vanzelfsprekend uitsluitend betrekking op fabricage- en materiaalfouten; dus niet op slijtage en of verkleuring door het gebruik of schade,  slijtage, verkleuring door inwerking of oorzaken van buitenaf of achterstallig, verkeerd of nagelaten onderhoud.

 • Bij een ongegronde klacht komen de gemaakte kosten voor rekening van de consument.
 • Indien een klacht gegrond is, dan wordt het artikel (gedeeltelijk) gerepareerd of (gedeeltelijk) vervangen.
 • Een artikel, welke voor garantie beoordeling teruggestuurd wordt moet schoon en droog zijn.
 • Er kan geen aanspraak worden gemaakt op de garantie bij:
  • beschadiging door opzet, of door nalatigheid
  • ondeskundig gebruik of nalatig onderhoud
  • normale slijtage en producten van rubber
  • beschadiging door het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing
  • schade die aangebracht is door natuur, mens of dier vallen niet onder de garantie (zoals o.a. bliksem schade)
De waardering van ruitersportwinkel.eu bij WebwinkelKeur Reviews is 9.5/10 gebaseerd op 252 reviews.